Vyřízení úmrtního listu

Příslušný k zápisu úmrtí do matriční knihy a k vydání matričního dokladu – úmrtního listu je matriční úřad, v jehož správním obvodu fyzická osoba zemřela.

Při úmrtí v cizině si mohou pozůstalí požádat o zápis úmrtí do zvláštní matriky v Brně, která jim vystaví český úmrtní list (toto je nutno učinit prostřednictvím matričního úřadu).

Matriční úřad vydá úmrtní list:

  • členům rodiny zemřelého (manželovi, rodičům, dětem, prarodičům, vnukům a pravnukům), jeho sourozencům a zplnomocněným zástupcům*,
  • pro úřední potřebu státních orgánů nebo výkon přenesené působnosti orgánů územních samosprávných celků,
  • statutárním orgánům církví nebo duchovním jimi zmocněným, jde-li o matriční knihy vedené těmito církvemi do 31. 12. 1949,
  • fyzické osobě, která prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jejích práv před orgány státu nebo před orgány územních samosprávných celků,
  • fyzické osobě, která na jeho vydání prokáže právní zájem
  • fyzické osobě, která žila se zemřelým v době jeho smrti ve společné domácnosti anebo je vypravitelem jeho pohřbu.

* Pokud žádost podává zplnomocněný zástupce, je třeba předložit spolu s žádostí oprávněné osoby také plnou moc s úředně ověřeným podpisem žadatele.