Rady pozůstalým

V případě úmrtí doma, je nezbytné neprodleně zavolat lékařskou službu. Lékař zesnulého prohlédne a vystaví „List o prohlídce zemřelého“.

Poté zavoláte NONSTOP LINKU 725 856 131 naší pohřební služby Záviš.

Odvoz zesnulého se řídí zákonem č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví ve znění zákona 67/2006 Sb..

Pracovníkům naší pohřební služby pak předáte „List o prohlídce zemřelého“, o vše ostatní se již postará naše pohřební služba a tento list odevzdáme příslušným institucím.

Doklady potřebné pro vyřízení pohřbu

  • občanský průkaz zesnulého, občanský průkaz objednatele pohřbu,
  • rodný nebo oddací list zesnulého,
  • u zemřelých dětí do 15 let jeho rodný list a OP obou rodičů.

Veškeré informace Vám poskytnou naši zaměstnanci při příjezdu pro zesnulého.

Druhy pohřebního obřadu

Nabízíme několik možností rozloučení se zesnulým, a to:
Rozloučení bez obřadu, kdy je zesnulý je odvezen do krematoria a zpopelněn, případně uložen do hrobu bez účasti blízkých.
Rozloučení s obřadem, kdy je zesnulý je převezen do krematoria, zpopelněn či připraven do rakve, a dále probíhá v určený den a čas rozloučení blízkých se zesnulým.
Církevní smuteční obřad, který probíhá v kostele či jiných církevních zařízeních a způsobem, který je určen danou vírou.

Pohřbení zesnulého

Samotné pohřební zesnulého může být provedeno následujícími způsoby:
Pohřeb do země, kdy dojde k uložení zesnulého k poslednímu odpočinku do hrobu či hrobky.
Rozptyl popela v areálu zvoleného hřbitova na rozptylové loučce.
Vsyp, kdy je popel uložen na vybraném místě (doma, či na místě určeném hřbitovem) a je zakryt trávou nebo epitafní destičkou.

Oděv pro zesnulého

Oděv, ve kterém si přejete, aby byl zesnulý pohřben, si od Vás převezmeme v naší kanceláři při objednávání pohřbu. V případě, že oděv pro zesnulého nemáte, bude oděn do námi dodaného pohřebního oděvu, tzv. rubáše.

Pohřební obřad

Prosíme o příchod objednavatele pohřbu 30 minut před samotným obřadem. Je nutné se domluvit s obřadníkem na průběhu samotného pohřebního obřadu, na výběru smuteční písně a také se domluvit s řečníkem na proslovu.

Vydání urny

V případě kremace Vám můžeme urnu vyzvednout a bude pro Vás připravena k vyzvednutí v jakékoli kanceláři naší firmy dle Vašeho výběru.

Veškeré informace týkající se rozptylu, uložení, či převozu urny Vám budou poskytnuty správou hřbitova.

Vydání úmrtního listu

Na základě dodaných dokladů zemřelého vystaví místně příslušná matrika úmrtní list, který zašle na adresu objednatele pohřbu.

Vdovský a vdovecký důchod

Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění

§ 49
(1) Vdova má nárok na vdovský důchod po manželovi, který
a) byl poživatelem starobního nebo invalidního důchodu, nebo b) splnil ke dni smrti podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní důchod nebo podmínky nároku na starobní důchod stanovené v § 29 nebo § 31 odst. 1 anebo zemřel následkem pracovního úrazu.
(2) Vdovec má nárok na vdovecký důchod po manželce, která splňovala podmínky uvedené v odstavci 1.
§ 50
(1) Vdovský důchod náleží po dobu jednoho roku od smrti manžela.
(2) Po uplynutí doby uvedené v odstavci 1 má vdova nárok na vdovský důchod, jestliže
a) pečuje o nezaopatřené dítě, b) pečuje o dítě, které je závislé na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost)5c), c) pečuje o svého rodiče nebo rodiče zemřelého manžela, který s ní žije v domácnosti a je závislý na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost)5c), d) je invalidní ve třetím stupni, nebo e) dosáhla alespoň věku o 4 roky nižšího, než činí důchodový věk stanovený podle § 32 pro muže stejného data narození nebo důchodového věku, je-li důchodový věk nižší.(3) Dítětem podle odstavce 2 písm. a) a b) se rozumí dítě, které má po zemřelém nárok na sirotčí důchod, a dítě, které bylo v rodině zemřelého vychováváno, jde-li o vlastní (osvojené) dítě vdovy nebo bylo-li dítě aspoň jedním z nich převzato do dne smrti manžela do trvalé péče nahrazující péči rodičů.
(4) Nárok na vdovský důchod vznikne znovu, jestliže se splní některá z podmínek uvedených v odstavci 2 do pěti roků po zániku dřívějšího nároku na vdovský důchod.
(5) Nárok na vdovský důchod zaniká uzavřením nového manželství. Zanikne-li nárok na vdovský důchod podle předchozí věty, náleží vdově částka ve výši 12 měsíčních splátek vdovského důchodu, na který měla vdova nárok ke dni zániku nároku na vdovský důchod; tato částka se vyplatí nejpozději do tří měsíců ode dne zániku nároku na vdovský důchod.
(6) Nárok na vdovský důchod zaniká dnem právní moci rozhodnutí soudu o tom, že vdova úmyslně způsobila smrt manžela jako pachatelka, spolupachatelka nebo účastnice trestného činu.
(7) Ustanovení předchozích odstavců platí obdobně pro nárok vdovce na vdovecký důchod.

 

Nárok na volno při pohřbu

Potvrzení pro Vašeho zaměstnavatele Vám na žádost vystavíme v kanceláři naší pohřební služby.

Příloha k nařízení vlády č. 590/2006 Sb.

Pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu se poskytne na
a) 2 dny při úmrtí manžela, druha nebo dítěte a na další den k účasti na pohřbu těchto osob,
b) 1 den k účasti na pohřbu rodiče a sourozence zaměstnance, rodiče a sourozence jeho manžela, jakož i manžela dítěte nebo manžela sourozence zaměstnance a na další den, jestliže zaměstnanec obstarává pohřeb těchto osob,
c) nezbytně nutnou dobu, nejvýše na 1 den, k účasti na pohřbu prarodiče nebo vnuka zaměstnance nebo prarodiče jeho manžela nebo jiné osoby, která sice nepatří k uvedeným fyzickým osobám, ale žila se zaměstnancem v době úmrtí v domácnosti, a na další den, jestliže zaměstnanec obstarává pohřeb těchto osob.

Pohřebné

Je vypláceno podle zákona 117/1995 Sb. § 47.

§ 47
Podmínky nároku na pohřebné
(1) Nárok na pohřebné má osoba, která vypravila pohřeb
a) dítěti, které bylo ke dni smrti nezaopatřeným dítětem, nebo
b) osobě, která byla ke dni smrti rodičem nezaopatřeného dítěte, jestliže dítě nebo osoba uvedená v písmenu b) měly trvalý pobyt (§3) na území České republiky.
(2) Splňuje-li podmínky nároku na pohřebné více osob, náleží tato dávka jen jednou, a to osobě, která uplatní nárok na dávku jako první. Nárok na pohřebné vzniká dnem pohřbení podle zvláštního právního předpisu48a). (3) Podmínka trvalého pobytu a bydliště podle §3 se nezjišťuje pro nárok na pohřebné, jestliže jde o dítě mrtvě narozené.

§ 48
Výše a výplata pohřebného
(1) Výše pohřebného činí 5 000 Kč. (2) Pohřebné se vyplatí jednorázově.